Garancia

1. Általános

Szeretnénk megköszönni, hogy a VR Shinecon Magyarország kínálatából választottál. Az oldalunk által forgalomba hozott összes termékre a hatályos törvényeknek, valamint a kereskedelmi szabályozásoknak megfelelő szavatosság és jótállás vonatkozik, mindegyik új és használatlan formában kerül kiszállításra.

Partnereinkkel közösen mindent megteszünk azért, hogy az általunk forgalmazott termékek a legmagasabb színvonalon és minőségben, tartós és hibátlan üzemben működjenek tulajdonosaiknál. Az alábbiakban megpróbálunk segítséget nyújtani, hiszen a legtöbb esetben a hibát egyszerűen, akár saját magunk is ki tudjuk javítani, időt és idegeskedést takarítva meg magunknak, nem beszélve telefonálásról, levelezésről, indokolatlan (és ezért költségekkel járó) szervizelésről.

2. Termékek használata és beüzemelése

Kérjük, győződjön meg arról, hogy az alábbi lépéseket elvégezte a készülék első beüzemelése előtt.

Használatban vétel esetén / első beüzemelés:

1) Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és kövesse az abban elírtakat!

2) Mobil VR szemüvegek esetén: győzödjön meg róla, hogy róla, hogy okostelefonjában van giroszkóp

3) VR AIO szemüvegek esetén: győzödjön meg róla, hogy a wireless kapcsolatok létrejöttek és a készülék akkumulátora megfelelően fel van töltve.

Amennyiben első használat után azt tapasztalja, hogy a készülék nem kapcsolódik vagy bontja a kapcsolatot az applikációval, az alábbi lépések nyújthatnak Önnek segítséget.

Folyamatos használat esetén:

 • Indítsa újra a készüléket!
 • Indítsa újra az okos telefonját!
 • Telepítse újra az applikációt!
 • Győződjön meg arról, hogy a bluetooth be van kapcsolva okos telefonján!
 • Engedélyezze az összekapcsolást a készüléken és az okos telefonján egyaránt.
 • Ellenőrizze, hogy mindkét készülék akkumulátora elegendő töltöttséggel rendelkezik a bluetooth kapcsolat létrehozásához!

3. Garanciális jogok

A VR Shinecon Magyarország az általa értékesített és kiszállított termékekre kellékszavatosságot, termékszavatosságot és jogszabályon alapuló jótállást vállal az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak és az alább kifejtettek szerint. Ezen túlmenően a termékek a gyártó által kiállított garanciával is rendelkeznek, így ezen jótállási igényedet az általunk kiállított számlával tudod érvényesíteni. A gyári garancia minden vásárlónkat (fogyasztókat és vállalkozásokat) egyaránt megilleti minden termék esetében, azonban az e körben tett korlátozások semmilyen módon nem korlátozzák a kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási igényeid érvényesítését!

4. Gyári garancia (6 hónap teljes körű termékgarancia)

Garancia érvényesítési igényedet a vásárolt termékhez mellékelt számlával vagy ennek másolatával érvényesítheted. Kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizd meg! Elveszett számlát nem áll módunkban pótolni. A számlán történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Garanciális ügyintézéssel és igényeddel kapcsolatban kérünk vedd fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken egyikén.

Mire nem érvényes a garancia?

 • Helytelen szállítás, tárolás
 • Erőszakos külső behatás, sérülés
 • Túlfeszültség okozta rongálódás
 • Szakszerűtlen kezelés
 • Nedves környezetben való tárolás
 • Külső javítás, bővítés, átalakítás
 • Természetes elhasználódás

Termék cseréje és visszaküldése

Garancia érvényesítésed a legegyszerűbb módon történik: postai úton küldd vissza címünkre a terméket és mi 14 naptári napon belül kicseréljük és küldünk számodra egy ugyanolyat. Mielőtt visszaküldenéd a terméket, kérünk, hogy mindenképpen vedd fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink valamelyikén garancia érvényesítési igényeddel!

Mi tartozik bele a garanciális cserébe a Shinecon készülékek esetén?

A többi termékéhez hasonlóan a VR Shinecon Magyarország ellenőrizni fogja a cserére visszavitt, sérült vagy meghibásodott készülékeket.

Hogy mi tartozik bele a garanciális cserébe vagy a díjmentes javításba?

Sérülések esetén:

Garanciálisan az alábbi problémák esetén cseréli (vagy javítjuk) csak Shinecon készülékek esetében:

 • aszférikus lencsék cseréje repedés vagy törés esetén
 • rögzítő pántok
 • szoftver frissítés

A garancián túli javítás az alábbi esetekben lehetséges, tehát ezekben az esetekben a javításnak meghatározott díja van:

 • burkolatok sérülései;
 • extrém mértékben karcos vagy kopott, vagy átlyukadt felületek;
 • repedések vagy szilánkos törések az óra üvegén (beleértve azok is, amelyek az óra belső részét is szabaddá teszik);
 • potméterek, görgők külsérelmei;
 • hiányzó vagy eltávolított rögzítő gomb/mechanizmus;

Garanciavesztéssel járó sérülések az alábbiak, ezeket a VR Shinecon Magyarország nem javítja:

 • szétszedett eszköz vagy hiányzó alkatrészek;
 • katasztrofális sérülés (darabokra tört vagy szándékosan megrongált készülékek)

Felhívjuk a figyelmed, hogy a fenti garanciális feltételek kizárólag a gyári garanciára vonatkoznak. A VR Shinecon Magyarország ettől függetlenül biztosítja a számodra a téged jogszabálynál fogva megillető kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási jogokat az alábbiak szerint.

5. Kellékszavatosság

Hibás teljesítésünk esetén a VR Shinecon Magyarországgal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztó az átvétel időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit hibás teljesítés esetén. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a fogyasztó már nem tudja érvényesíteni.

Nem fogyasztói szerződés esetében Ön az átvétel időpontjától számított egy éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárlóink – választásuk szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetnek: Kérhetnek kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az általuk választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vásárló nem kérhette (mivel azt nem tudtuk vállalni vagy annak megfelelően nem tudtunk eleget tenni), úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak azonban nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttéréssel okozott költséget azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a VR Shinecon Magyarország adott okot.

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. A fogyasztó által felfedezett hiba késedelem nélkül közöltnek minősül, amennyiben azt a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közli. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős.

A vásárló közvetlenül a VR Shinecon Magyarországgal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt) követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A VR Shinecon Magyarország csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a VR Shinecon Magyarország nem köteles a vásárló kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

6. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a fogyasztó – választása szerint – az 5. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő a fentiek közül egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

7. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. Tájékoztatjuk, hogy a rendelet értelmében a jelen pont szerinti jótállás a VR Shinecon Magyarország minden 10.000 Ft eladási ár feletti információtechnikai készülék termékeire kiterjed.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a fogyasztónak történő átadásának a napja.

A VR Shinecon Magyarország jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a vásárló kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a vásárlót a jótállásból fakadó jogok az előző pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül is megilletik.

8. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a vásárló az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név:  Reakció-D Kft.
Postai cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 21/B
Telefonszám: +36 20 481 1386
E-mail: info@reakciodesign.hu

© Copyright 2019 Fundo Wear | Minden Jog Fenntartva.

payment